Mate in 13

1. Qd5+!! Qc4+! 2. Qxc4+!! Ka3! 3. Qc3+!! Ka4! 4. Qa1+!! Kb4 5. Qb1+ Kc4 6. Qxb8!! Kd4 7. Qb5 Ke3 8. Qa4 Kf2 9. Qg4 Ke1 10. Qf4 Stalemate trap 10... Ke2 11. Kc3! Ke1! 12. Kd3! Stalemate trap 12... Kd1 13. Qf1# Stalemate trap Mate 1-0

www.000webhost.com