Mate in 21

1. Ng6+ Kf6! 2. Nf4 Ke5! 3. Ne2 Kd5 4. Nd2 Kc5 5. Nc3 Kb4 6. Nde4 Kb3 7. Nc7 Kc2 8. Ne6! Kd3! 9. Kb1 Ke3! 10. Nf6 Kd2 11. Nfd5! Ke1 12. Nd4! Kd2! 13. Kb2! Ke1 14. Ne4! Kf1! 15. Nf4! Ke1 16. Kc1 Kf1 17. Kd1 Stalemate trap 17... Kg1 18. Ke1 Kh1! 19. Kf1 Stalemate trap 19... Kh2 20. Nf3+! Kh1 21. Nf2# Stalemate trap Mate 1-0

www.000webhost.com