Mate in 19

1. Bb3 Kc3! 2. Ba2 Kd3 3. Bb6 Ke4! 4. Kb2! Kf3 5. Bc7 Ke3 6. Kc3! Ke4! 7. Be6! Ke3! 8. Bd5 Ke2! 9. Bb6 Kf1! 10. Kd3! Stalemate trap 10... Ke1 11. Bg2! Kd1 12. Bf2! Kc1 13. Kc3! Kb1 14. Be3 Ka2! 15. Bc6 Kb1 16. Bd5 Ka1 17. Kb3! Stalemate trap 17... Kb1 18. Be4+! Ka1 19. Bd4#! Stalemate trap Mate 1-0

www.000webhost.com